بخشی از فعالیت های شرکت ترمینال آرین:

 

  • بررسی کاربردهای مواد اولیه پلاستیکی در بازار ایران
  • بررسی نیاز مشتریان- تکنولوژی و مواد اولیه با توجه به اهداف آنها
  • مشاوره در راه تامین نیازهای فنی مورد نیاز
  • مشاوره در زمینه به حداقل رساندن هزینه تولید با حفظ و ارتقاء کیفیت کالا
  • در اختیار قرار دادن آخرین تکنولوژی موجود در بازار به مشتریان
  • تامین مواد اولیه مورد نیاز ظبق برنامه زمان بندی شده تولید مشتریان